Missiomme on kantaa yhteiskuntavastuuta liiketoiminnallamme, aikaansaada lisäarvoa asiakkaillemme, luoda sosiaalista hyvinvointia työntekijöille ja tehdä taloudellista voittoa sekä jakaa se takaisin yhteiskunnalle.

Toimimme kansallisen lainsäädännön ja EU-lainsäädännön, sääntöjen, velvoitteiden, lupien ja sopimusten mukaisesti. Toimintaamme ohjaa arvomme ja eettiset sääntömme.

Toimintapolitiikkamme koostuu työterveys- ja työturvallisuus -, ympäristö- ja energiatehokkuus-, elintarviketurvallisuus- ja laatupolitiikasta. Toimintapolitiikkamme muodostaa perustan ISO 9001-, ISO 45001-, ISO 14001- ja ISO 22000-standardien mukaisille johtamisjärjestelmille, energiatehokkuusjärjestelmälle ja puun alkuperän hallintajärjestelmille sekä luo perustan toiminnan tavoitteiden asettamiselle. Johdon katselmuksissa varmistetaan toimintapolitiikan ajanmukaisuus, tavoitteiden toteutuminen ja päätetään muutostarpeista.

Jokainen työntekijämme tunnistaa vastuunsa ja oman työnsä merkityksen sekä on sitoutunut noudattamaan toimintapolitiikkaamme.

Työterveys ja työturvallisuus

Työterveydestä ja työturvallisuudesta huolehtiminen on toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä. Kehitämme jatkuvasti työolosuhteitamme ja toimintaamme taataksemme työntekijöillemme ja alihankkijoillemme terveellisen ja turvallisen työpaikan.

Periaatteenamme on toimia ennakoivasti eli pyrimme poistamaan työntekijöihimme kohdistuvia vaaroja ja vähentämään työterveys- ja työturvallisuusriskejä tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi ja terveydelle haitallisen kuormituksen vähentämiseksi. Vaaroja poistamme ja riskejä vähennämme riskien arviointien, turvallisuuskierrosten, erilaisten tarkastusten sekä riskihavainto- ja läheltä piti – ilmoitusten avulla. Tätä ennalta ehkäisevää toimintaa toteutamme yhteistyössä sekä henkilöstömme että muiden asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa.

Tavoitteenamme on kehittää turvallisuuskulttuuriamme entistä ennakoivampaan ja yhtenäisempään suuntaan. Tämän saavuttamiseksi osallistamme henkilöstöämme aktiiviseen turvallisuustyöhön.

Ympäristö ja energiatehokkuus

Ympäristöstä huolehtiminen on olennainen osa kestävää kehitystä. Tavoitteenamme on vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia tekemällä vastuullisia valintoja raaka-aineiden, energialähteiden ja palvelujen hankinnoissa. Noudatamme pääraaka-aineemme, sellun hankinnassa FSC- ja PEFC- standardien mukaisia puun alkuperän hallinnan periaatteita. Tavoitteemme on lisätä sertifioidun sellun osuutta.

Kehittäessämme tuotteitamme ja tuotantoprosessejamme toimimme ympäristövastuullisesti ja käytämme energiatehokkaita ratkaisuja. Tuotannossa syntyvät sivutuotteet ja jätejakeet pyritään hyödyntämään ensisijaisesti raaka-aineena tai energiana.

Ennakoimme ympäristöön kohdistuvia häiriötilanteita tekemällä säännöllisiä riskien arviointeja. Noudatamme toiminnassamme ympäristönsuojelulain meille asettamia määräyksiä. Koulutamme henkilöstöämme ymmärtämään työnsä ympäristövaikutukset ja velvollisuutensa ympäristöä kohtaan.

Yhtiössä käytetty energia on paperin kuivaamiseen käytettyä lämpö (höyry)-, sähkö- ja kaasuenergiaa. Pääosa sähköenergiasta käytetään koneiden ja laitteiden pyörittämiseen.

Hankkimamme höyryn valmistuksessa noudatetaan, niin päästöjen kuin poltettavan raaka-aineenkin osalta, kestävän kehityksen periaatteita käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ( BAT). Käytämme tuotannossa markkinasähköä. Hankkimamme sähkö on ensisijaisesti peräisin hiilineutraalista energiantuotannosta

Tavoitteemme on jatkuvan parantamisen keinoin vähentää energian käyttöä tuotettua paperitonnia kohden.

Elintarviketurvallisuus

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme taataksemme kuluttajille turvalliset elintarvikepakkaukset. Varmistamme tuotteidemme soveltuvuuden asiakkaan käyttökohteeseen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Valmistamme tuotteemme asiakasvaatimusten mukaisesti viranomaismääräyksiä, lakeja ja asetuksia noudattaen.

Elintarviketurvallisuuden huomiointi on jokaisen työntekijämme velvollisuus. Koulutamme henkilöstöämme ymmärtämään työnsä vaikutukset elintarviketurvallisuuteen. Raaka-ainetoimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme toimintaa arvioimme auditointien, kyselyiden ja vastaanottotarkastusten avulla.

Laatu

Meille Jujo Thermalilla laatu tarkoittaa niin lopputuotteiden laatua kuin kokonaisvaltaista toiminnan laatua. Laatu on meille tärkeä menestystekijä.

Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme tuottaaksemme asiakkaillemme lisäarvoa.

Laadukkaan toiminnan perusedellytyksenä on osaavat ja motivoituneet työntekijät, joten panostamme heidän koulutukseensa ja edistämme heidän osallistumistaan päätöksentekoon.

Kauttualla 1.6.2020

Toimitusjohtaja Toshihiro Sawamura